Філологічний аналіз тексту

Осінь З настанням осені знову доводиться сідати за підручники. Для більш швидкого вивчення матеріалу, формування загального поняття про добутки пропонуємо ознайомиться з різними прийомами аналізу тексту, його різних жанрів. Це сформує подання про основні поняття сучасної лінгвістичної поетики, а також виробляє навички аналізу різних видів тексту. Теоретичні поняття розкриваються на конкретному матеріалі. Для аналізу залучаються художні твори російських письменників XIX -XX вв.
Текст, по визначенню М.М. Бахтина, - це «первинна даність» всіх гуманітарних дисциплін і «взагалі всього гуманитарно-філологічного мислення... Текст є тією безпосередньою дійсністю, дійсністю думки й переживання, з якої тільки й можуть виходити ці дисципліни й це мислення. Де немає тексту, там немає й об'єкта для дослідження й мислення». Без уваги до тексту неможлива фундаментальна підготовка студента-філолога.
У навчальні плани філологічних факультетів відповідно до Державним стандартом вищого утворення була включена нова дисципліна - «Філологічний аналіз тексту». Ця дисципліна являє собою клініка курс, що враховує й узагальнює результати й лінгвістичних, і літературознавчих досліджень. Вона встановлює органічні й конструктивні межпредметные зв'язку й перебуває на перетинанні таких дисциплін, як поетика, лінгвістика тексту, стилістика.
Наша мета - навчитися інтерпретувати художній текст на основі його основних одиниць і категорій. Зміст його жадає від читача тлумачення, оскільки справді художній текст завжди характеризується багатомірністю змістів і наявністю імпліцитної, непрямої інформації. «У зв'язку із цим, - зауважує П. Рикер, - поняття інтерпретації одержує цілком певне значення... Інтерпретація... - це робота мислення, що складається в розшифровці змісту, що коштує за очевидним змістом, у розкритті рівнів значення, укладених у буквальному значенні...». Успішність інтерпретації, таким чином, пов'язана з визначенням характеру відносин у тексті, виділенням його ознак і встановленням зв'язку його елементів. Аналіз структури тексту в результаті повинен випереджати тлумачення, а в подальшому доповнюватися висновками змістовного характеру й співвідноситися з ними.

Що в підсумку ми зможемо?


1) вивчення ознак і основних категорій художнього тексту як особою эстетической реальності;
2) розгляд принципів побудови цілісного тексту;
3) виявлення способів вираження авторської позиції в тексті;
4) знайомство з різними підходами до філологічного аналізу художнього тексту, з різними прийомами його інтерпретації;
5) визначення методики аналізу;
6) розгляд межтекстового взаємодії й виявлення його ролі в організації художнього тексту;
7) сформуємо вміння й навички аналізу художнього тексту і окремих його категорій.
Початок

[Читати далі...]