Філологічний аналіз тексту

Осінь подорож, мемуари, сімейну хроніку й ін.
Необхідно також відзначити, що в літературі Нового часу підсилюється взаємодія жанрів, активізуються неканонічні жанри, істотно міняється саме співвідношення «жанр - автор». «Жанрове... самовизначення художнього створення для автора тепер стає не вихідною точкою, а підсумком творчого акту... Жанр сутужніше опознаваем, чим колись»1.
Художні тексти, насамперед прозаїчні, розвиваються на основі нехудожніх, змішаних або «напівхудожніх» явищ писемності (хроніки, мемуарів та ін.) і має певну жанрову форму.
Жанрова форма - результат взаємодії в літературному процесі художніх і нехудожніх жанрів: так, у процесі розвитку прози эстетическое перетворення форми автобіографії, листа, хроніки обумовлює поява епістолярних романів і повістей, автобіографічних романів, повістей і оповідань, романи-хроніки. Таким чином, жанрова форма - це насамперед форма певного нехудожнього жанрового утворення(первинного жанру), на яку орієнтується автор, преобразуя її в процесі створення художнього тексту. Розмежування первинних жанрів (побутовий лист, побутове оповідання й ін.) і вторинних жанрів (роман, драма й ін.)2, які, формуючись в умовах складного історико-культурного спілкування, асимілюють і переробляють первинні жанри, важливо для філологічного аналізу тексту.
Жанрова форма, на наш погляд, має наступні ознаки: 1) наявністю певного «канону», що сходить до нехудожніх добутків (жанровим «прототипам»); 2) орієнтацією на комплекс структурно-семантичних ознак, характерних для жанру-«прототипу», з їх наступної художньої трансформацією; 3) наявністю того або іншого угруповання мотивів, що визначається целеустановкой автора; 4) певним типом оповідання; 5) особливим характером просторово-тимчасової організації.
Так само як і жанр, жанрова форма історично мінлива. Її розвиток відбиває еволюцію стилів і зміни в характері літературного процесу. У кожну епоху жанрова форма має «свої композиційні закони зчеплень словесних рядів, свої норми лексичних коливань, свої тенденції внутрішньої динаміки слів, своєрідності семантики й синтактики»3. Розкрити [28] їх, «чітко позначити границі й принципові розподіли між різними областями мовлення літературно- художніх творів... показати змішані типи і їх лінгвістичне обґрунтування в плані літератури й різних контекстів «соціальної діалектики»4 - одне із завдань філологічного аналізу, до цих не втратила своєї актуальності.
«Боротьба за жанр, - помітив Ю.Н. Тынянов - є в сутності боротьбою за напрямок поетичного слова, за його установку»5. Стосовно до жанрової форми це ще й боротьба за эстетическое перетворення й художню модифікацію слова жанру-«прототипу». Звертання письменника до певної жанрової форми - це процес двосторонній: з одного боку, це свідомий облік «прототипу» і відтворення істотних ознак первинного жанру; з іншого боку, це обов'язкова трансформація його можливостей, обумовлена эстетическим наміром автора. Вибір жанрової форми ґрунтується на своєрідній антиномії норма (стандарт) - відхилення від її.
Орієнтація на первинний (нехудожній) жанр як жанр-«прототип» і перетворення його ознак неможливі без обладающего значної
1 Бройтман С.Н. Історична поетика. - М., 2001. - С. 363.
2 Запропоновано М.М. Бахтиным.
3 Виноградов В.В. Про мову художньої прози. - М., 1980. - С. 73. [28]
4 Виноградов В.В. Про мову художньої прози. - М., 1980. - С. 73.
5 Тынянов Ю.Н. Поетика. Історія літератури. Кіно. - М., 1977. - С. 252. [29]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]