Філологічний аналіз тексту

Осінь подій минулого, затверджується принцип асоціативного зчеплення епізодів, сцен, переривчасті спогади, що відтворять, оповідача. Так будуються, наприклад, добутку В. Катаєва, Ю. Олеши й ін.
Отже, розгляд мовних засобів, закріплених за певної жанрової формою, дозволяє розкрити істотні особливості оповідання й просторово-тимчасового континуума добутків, виявити деякі закономірності лексико-семантичної організації текстів.
«Дослідникові, - зауважує С.С. Аверинцев, - теорія літератури не затурбувалася дати досить чітку мережу координат для виміру»1 обсягу поняття «жанр». Один з можливих шляхів уточнення цього поняття - облік мовних засобів, які в процесі становлення жанру оформляються в певну систему його сигналів і потім, міняючись із часом, служать його відмітними прикметами. Їхній розгляд допомагає розкрити динаміку стабільного - нестабільного, стійкого - рухливого, стандартного (типового) - індивідуального в літературній творчості й сприяє інтерпретації тексту. У процесі філологічного аналізу тексту, таким чином, необхідно не тільки визначити жанр добутку або (частіше) показати взаємодія різних жанрів, але й виявити різні їхні сигнали, розглянути перетворення вихідної жанрової форми й пов'язані із цим эстетические ефекти.
Розглянемо більш докладно особливості жанрової форми автобіографії і її перетворення в конкретному тексті - «Інших берегах» В. Набокова.

«Інші береги» В.В.Набокова: жанрова своєрідність тексту

Книга спогадів В.В.Набокова «Інші береги», що вийшов у світло в 1954 р., по визначенню автора, «є систематично з'єднаним скупченням особистих спогадів, гео-[35]-графічно простираються від Санкт-Петербурга до Сант- Наза-Ра й охватывающих тридцять сім років, із серпня 1903 до травня 1940 г; з деякими вилазками в більше пізні просторово-вре-менные крапки»2. У передмові до «Іншим берегам» В.В. Набоков сам визначив авторські інтенції - «ціль» добутку: «описати минуле із граничною точністю й відшукати в ньому полнозначные обрису, а саме: розвиток і повторення таємних тік у явної долі»3. Відповідно до авторської оцінки, це амбівалентний «гібрид автобіографії й роману».
В «Інших берегах» особливо яскраво виявилися основні риси стилю Набокова: разюче лексичне багатство, взаємодія тропів різних типів, визначальна складність і багатомірність художніх образів, язикова гра, в яку утягується читач, значеннєва щільність тексту. Це добуток розвиває ті нові тенденції в жанрі автобіографії, які виявилися в прозі XX в.: взаємодія властиво автобіографії зі спогадами, переривчастість і нелінійність яких обумовлює ассоциативность оповідання, мозаїчність композиції, сполучення різних просторових і тимчасових планів, семантичну множинність «я» оповідача, що проявляється у своєрідному роздвоєнні, «розшаруванні" його на «я» у минулому й «я» у сьогоденні.
«Інші береги» Набокова, мабуть, найбільше яскраво втілив» нові прийоми побудови тексту автобіографічного добутку, характерні для розвитку цього жанру в XX в. «Я» оповідача не тільки характеризується тут семантичної множинністю, але й піддається своєрідному відчуженню: тексті виникає «двійник» оповідача, що підкреслює тимчасову дистанцію, що розділяє його минуле й сьогодення:
1 Історична поетика: Підсумки й перспективи вивчення. - М., 1986. - С. 105. [35]
2 Набоков В.В. Pro et contra: Антологія. - Спб., 1997.
3 Там же. - С. 94.
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]