Філологічний аналіз тексту

Осінь периферійні й асоціативні семи, їхня семантика поступово ускладнюється й збагачується. У фіналі оповідання домінують слова із семами 'забуття' (Більше нічого не пам'ятаю) і 'неіснування' (Нічого більше й не було). Винесені в сильну позицію тексту, вони характеризують життя оповідача як тривалість, протипоставлену окремим митям-побаченням «у старому будинку» замолоду. Це протиставлення співвідноситься із ключовою просторовою опозицією оповідання - Париж - Москва. У спогадах оповідача, навпроти, концентруються лексичні одиниці із семами 'тепло', 'світло', 'пристрасть', 'щастя'. Саме спогаду, на відміну від «сьогодення», наділяються оповідачем реальністю, тільки миті минулого зізнаються щирим існуванням.
Любою художній текст пронизаний семантичними перекликами, або повторами. Слова, зв'язані на цій основі, можуть займати різну позицію: розташовуватися на початку й наприкінці тексту (кільцева семантична композиція), симетрично, утворювати градационный ряд і ін. Прочитаємо, наприклад, перший і останній абзаци «короткого», зовні безсюжетного оповідання И.А.Буніна «В Альпах» (1949 р.):

а) Волога, тепла, темна ніч пізньої восени. Пізня година. Селище у Верхніх Альпах, мертве, давно спляче.
б) Площа, фонтан, смутний ліхтар, немов єдиний в усьому світі й невідомо для чого светящий всю довгу осінню ніч. Фасад кам'яної церковки. Старе оголене дерево біля фонтана, купа опалого, почорнілого, мокрого листя під ним... За площею [49] знову тьма, дорога повз убогий цвинтар, хрести якого точно ловлять розкинутими руками світлові смуги, що біжать, автомобіля1.

Виділені композиційні частини оповідання зближаються на основі загальних змістів, які виражають слова із семами 'тьма' (темна, ніч, тьма, що почорніла), 'смерть' (мертве, цвинтар, що обпав), 'осінь' (осінь, осіння). Ці семантичні ряди обрамляють текст, що характеризується кільцевою композицією, і протиставляються семантичному комплексу 'світло'. Використання ж у тексті «» епітетів, щоперсоніфікують, (смутний ліхтар, оголене дерево, що біжать світлові смуги) установлює паралелізм між зображуваними реаліями й життям людини, загубленого у світі, де світло минуще, а доля особистості - самітність (ряд слів саме із цією семою домінує в центральної композиційної частини, опущеної нами, і частково варіюється в останньому абзаці тексту).
Розгляд семантичної композиції - необхідний етап філологічного аналізу. Він особливо важливий для аналізу «безсюжетних» текстів, текстів з ослабленими причинно-наслідковими зв'язками компонентів, текстів, насичених складними образами. Виявлення в них семантичних ланцюжків і встановлення їх зв'язків - ключ до інтерпретації добутку.
Отже, композиція літературного твору базується на такий найважливішої категорії тексту, як связность. У той же час повтор актуалізує відносини зіставлення й протиставлення: у подібності проявляється контраст, а в протиставленні - подібність. Повтори й опозиції (протиставлення) визначають значеннєву структуру художнього тексту і є найважливішими композиційними прийомами.
Поняття композиції використовується в сучасній лінгвостилістиці стосовно до різних рівнів тексту: так, дослідниками виділяються метрична композиція (у віршованих текстах), семантична композиція, уже згадувана вище, граматична композиція (найчастіше синтаксична). В основі цих типів композиції лежить подання про сполучення в певної
1 Бунін И. А. Собр. соч.: В 9 т. - М., 1966. - Т. 7. [50]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]